กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หรือทางโทรศัพท์: 0814458669 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวเด่น

ผลงานกองทุน

โครงการศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ่าน
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ : 5,163,573.49
ระยะเวลา : 365 วัน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชนทั้งด้านคุณภาพของการชมและคุณภาพของเนื้อหาทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

2. เพื่อศึกษาความต้องการในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

3.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

4.   เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

5.   เพื่อศ...
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภททุน :   ทุนตามนโยบาย ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ : 18,144,880.00 บาท
ระยะเวลา : 180 วัน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาห้องแรงดันลบแบบปรับปรุงจากห้องผู้ป่วยเดิมด้วยระบบ Internet of Things : IoT เพื่อความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบ Teleconference เพื่อใช้ในการดูและรักษาผู้ป่วย
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการตามแนวทาง Social Distancing เพื่อการจัดบริการและบริหารจัดการสถานที่ให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั้งรายใหม่และผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษา ที่จุดเดียว (One stop service) และมีช่องทางด่วน (Fast tract) เป...
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบทบาทสื่อมวลชนเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา “รูปแบบสื่อมวลชนกับการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนเปี่ยมล้นคุณค่าแบบวิถีไทยนิยมประชารัฐ"
ปีที่ได้รับทุน : 2564
หน่วยงาน : บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ : 7,476,465.13
ระยะเวลา : 365 วัน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานของสื่อมวลชนแนวใหม่ในการนำเสนอสารสนเทศจากการวิจัยในการจัดทำเนื้อหาและการนำเสนอรายการเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 2. เพื่อศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาชุมชนเชิงบูรณาการด้วยกระบวนการไทยนิยมประชารัฐที่มีสื่อมวลชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหา

3. เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสังเคราะห์สารสนเทศจากการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

4. เพื่อวิเคราะห์คุณค...
โครงการ GO GREEN เปลี่ยนโลก
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท ยู อีเวนท์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,046,570.00
ระยะเวลา : 365 วัน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือ รายได้จากการโฆษณา

2. เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชน ทั่วไป เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยสามารถนำสาระความรู้จากรายการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
โครงการ Young @ Heart Show: Celeb Talk
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เดียร์ 36 จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,819,280.00
ระยะเวลา : 365 วัน
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือ รายได้จากการโฆษณา

2.เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง กิจการโทรท...
ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศเปิดรับยื่น โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)

กิจกรรม

16 กรกฎาคม 2564

กทปส. ร่วมช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนและแคมป์คนงาน ในวิกฤติการณ์covid-19

ข่าวสาร

5 กรกฎาคม 2564

กทปส. กำหนดกรอบให้ทุนโครงการประเภท 2 ปี 64 เม็ดเงิน 670 ล้านบาท หวังองค์กรรัฐ-เอกชน-เอสเอ็มอี-มหาลัยฯ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนและ พัฒนาประเทศด้วยเทคโนฯ โทรคมนาคม