กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หรือทางโทรศัพท์: 025548124 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เอกสารเผยแพร่

ผลงานกองทุน

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามือให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินแบบบูรณาการนำร่อง
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ : 5,138,140.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการไทยสปิริต
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท วิวไวด์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,688,570.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี) “รายการบ้านมหัศจรรย์ (Wonder House)”
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เบสโซ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,096,841.99
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการตามรอยลูกเสือ กูลเกื้อวัฒนธรรม นำพาความมั่นคง
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรชั่น จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 3,035,590.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ "สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์)
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 3,571,660.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการสื่อสร้างสรรค์รางวัลประชาบดี : รายการคนดีใต้ผืนฟ้า
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท ปันฝันปันยิ้ม จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 3,632,650.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการสารพัน รู้ทันสื่อ
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : บริษัท เวิลด์ไวด์ มีเดียเน็ตเวิร์ค จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ : 3,692,200.40
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการ Thaitive
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 5,932,535.62
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ่าน
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ : 5,163,573.49
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภททุน :   ทุนตามนโยบาย ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ : 18,144,880.00 บาท
ระยะเวลา : 180 วัน
ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่2)

ข่าวสาร

29 พฤศจิกายน 2564

ฝึกอบรมการตรวจสอบคลื่นความถี่และการแสดงผลด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง

ประกาศเปิดรับยื่น โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 5)