กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


ข่าวเด่น

ผลงานกองทุน

แคมป์อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียน ละ นักศึกษาในจังหวัดกำแพงเชรและจังหวัดใกล้เคียง
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ : 2,444,950.00
ระยะเวลา : 365 วัน
วัตถุประสงค์ : อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกำแพงเชรและจังหวัดใกล้เคียง
โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : มูลนิธิสำรวจโลก
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ : 6,470,200.00
ระยะเวลา : 365 วัน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ รองรับช่องทางสื่อที่จะเกิดขึ้นตามกรอบการทำงานของ กสทช.
2. เพื่อสนับสนุน ให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตรายการสาระความรู้ ด้านสื่อโทรทัศน์
3. เพื่อสร้างทักษะการผลิตรายการสาระความรู้ แก่บุคลากรด้านการผลิตรายการในระดับภูมิภาค ทั่วประเทศ
4. เพื่อสร้างแนวคิดจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ และการผลิตสื่อสื่อเพื่อการเรียนรู้
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้ม...
รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (เด็กปฐมวัย) "มะลิจอมแก่น เดอะซีรีย์"
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน USO
งบประมาณ : 11,329,604.05
ระยะเวลา : 365 วัน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ไปสู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปดำเนินการได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านต้นทุนการผลิต
2. เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผ...
การผลิตรายการ "ฅน...หัวใจแกร่ง THE STRONGER
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ : 7,739,310.00
ระยะเวลา : 365 วัน
วัตถุประสงค์ :
1.  ข้อมูลในการประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจ ที่เหมาะสม แก่กลุ่มผู้พิการ ในแต่ละประเภท
2.  ข้อมูลด้าน การออกแบบ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ที่อำนวยความสะดวก  แก่การดำเนินชีวิตประจำวัน
3.  ข้อมูล การส่งเสริม โอกาส และการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4.  ข้อมูลการส่งเสริม  สนับสนุน และสวัสดิการ จากหน่วยงานภาครัฐ
รายการลุยสยาม (รายการเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกวัย )
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ : 8,404,850.00
ระยะเวลา : 365 วัน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อรายการที่สร้างสรรค์สู่สาธารณะ อันมีเนื้อหาสาระความรู้ที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และอัตลักษณ์วิถีความเป็นไทยในทุกรูปแบบ ให้ผู้บริโภคได้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสามารถต่อยอดพัฒนา หรือรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ได้
3. เพื่อสนับสนุนให้สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ มีรายการที่มีเน...
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร

29 เมษายน 2564

กทปส. ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในช่วงแพร่ระบาดของโควิด19

ข่าวสาร

23 เมษายน 2564

กทปส. ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน โครงการทดลองและถ่ายทอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับ Smart Factory/Manufacturing

ข่าวสาร

19 เมษายน 2564

กทปส. ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5) โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจารเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1