กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

โครงสร้างองค์กร
            สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาเป็นผู้บริหารสำนักฯ

สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช.

ประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการ

อีเมล: NBTC@email.com

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

นาย นิพนธ์ จงวิชิต

ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

เบอร์ติดต่อ 0 2554 8107

อีเมล : -

ส่วนนโยบายและแผน

นางสาว ชนัณภัสร์ วานิกานุกูล

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว พรกนก เที่ยงธรรม

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ปรีชญา เสวตสมบูรณ์

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย ปัญธกฤษฏิ์ บุญวิพัทธ์เสรี

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 1

นาง พันทิภา สุทธินนท์

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย สิทธิ สามิภักดิ์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ปิยวรรณ ผ่องอักษร

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย นิธิวุฒิ จีระเรืองรัตนา

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว พนิดา วิจิตขะจี

นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ดาราวรรณ สุนงาม

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 2

นาง กุลรพี พุทธมงคล

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว วีรญา นามเมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว นิศารัตน์ สมัครนิล

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ชนันท์นิรดา ไทยปิ่นณรงค์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย อธิพัฒน์ บุราพันธ์

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย วันชนะ แสงนวน

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ส่วนบริหารการประชุม

นางสาว ภัทรวดี ไชยยะ

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ชภา อ่อนละเอียด

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย บุรินทร์ ศรีปองพันธ์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย พิชญะ ตื้อคำ

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ศจีพร อิงคนินันท์

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ชัญญา มีชัย

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ส่วนการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

นาง ลักษมี ประกอบกิจ

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว กนกวรรณ คณาวนิชกิจ

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว การย์สิริ กิตติกุลธัญโรจน์

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาง สุภาภรณ์ ยอดมิ่ง

นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ณิตญาภรณ์ วาจศร

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ธิธารา รุจิพลพัฒน์

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาง รฐา ศิรมลพิวัฒน์

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว กชกร แก้วจันทร์เหนือ

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว รตนพร สารีขาว

บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์กองทุน

นาง อัญชิสา คงธนกรกุล

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง (นนผ. ก1) รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย วัฒนชัย เรืองศิริ

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาง ธันยพร โชติชนาภิบาล

บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ส่วนอำนวยการ

นาย วสุ อมรนพวงศ์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง (นนผ. ก1) รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว สร้อยสิรินทร์ ยะนันท์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ศิริลักษณ์ พันธุวัฒนา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย อัครเดช พงษ์วดี

บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :