กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

โครงสร้างองค์กร
            สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาเป็นผู้บริหารสำนักฯ

ส่วนนโยบายและแผน

นางสาว ชนัณภัสร์ วานิกานุกูล

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ 02 554 8101

อีเมล :

นางสาว พรกนก เที่ยงธรรม

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8117

อีเมล :

นางสาว ปรีชญา เสวตสมบูรณ์

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8121

อีเมล :

นาย ปัญธกฤษฏิ์ บุญวิพัทธ์เสรี

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 254 8123

อีเมล :

ส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 1

นาง พันทิภา สุทธินนท์

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ 02 554 8106

อีเมล :

นาย สิทธิ สามิภักดิ์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8117

อีเมล :

นางสาว ปิยวรรณ ผ่องอักษร

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8145

อีเมล :

นาย นิธิวุฒิ จีระเรืองรัตนา

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8121

อีเมล :

นางสาว พนิดา วิจิตขะจี

นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8139

อีเมล :

นางสาว ดาราวรรณ สุนงาม

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8104

อีเมล :

ส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 2

นาง กุลรพี ศรีเพชร

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ 02 554 8111

อีเมล :

นางสาว วีรญา นามเมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8116

อีเมล :

นางสาว นิศารัตน์ สมัครนิล

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8113

อีเมล :

นางสาว ชนันท์นิรดา ไทยปิ่นณรงค์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8115

อีเมล :

นาย อธิพัฒน์ บุราพันธ์

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย วันชนะ แสงนวน

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8115

อีเมล :

ส่วนบริหารการประชุม

นางสาว ภัทรวดี ไชยยะ

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ชภา อ่อนละเอียด

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8120

อีเมล :

นาย บุรินทร์ ศรีปองพันธ์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8114

อีเมล :

นาย พิชญะ ตื้อคำ

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8109

อีเมล :

นางสาว ศจีพร อิงคนินันท์

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8148

อีเมล :

นางสาว ชัญญา มีชัย

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8120

อีเมล :

ส่วนการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

นาง ลักษมี ประกอบกิจ

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ 0 2271 0151 - 60 ต่อ 2548

อีเมล :

นางสาว กนกวรรณ คณาวนิชกิจ

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8141

อีเมล :

นางสาว การย์สิริ กิตติกุลธัญโรจน์

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8149

อีเมล :

นาง สุภาภรณ์ ยอดมิ่ง

นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 0 2271 0151 - 60 ต่อ 2547

อีเมล :

นางสาว ณิตญาภรณ์ วาจศร

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8136

อีเมล :

นางสาว ธิธารา รุจิพลพัฒน์

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8131

อีเมล :

นาง รฐา ศิรมลพิวัฒน์

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8132

อีเมล :

นางสาว กชกร แก้วจันทร์เหนือ

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8143

อีเมล :

นางสาว รตนพร สารีขาว

บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

เบอร์ติดต่อ 02 554 8140

อีเมล :

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์กองทุน

นาย อรรณพ ตรึกตรอง

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย วัฒนชัย เรืองศิริ

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8145

อีเมล :

นาง ธันยพร โชติชนาภิบาล

บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

เบอร์ติดต่อ 02 554 8102

อีเมล :

ส่วนอำนวยการ

นางสาว ฐนกร กนิษฐานนท์

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว สร้อยสิรินทร์ ยะนันท์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8133

อีเมล :

นางสาว ศิริลักษณ์ พันธุวัฒนา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8133

อีเมล :

นาย อัครเดช พงษ์วดี

บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

เบอร์ติดต่อ 02 554 8105

อีเมล :