กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
  คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (คณะกรรมการบริหารกองทุน) ทำหน้าที่ในการบริหารกองทุน กทปส. และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนยังทำหน้าที่ในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชีของ กทปส. รวมถึงการกำหนดระเบียบ ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการบริหารจัดการ กทปส. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย


คณะกรรมการบริหารกองทุน
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

- กรรมการโดยตำแหน่ง -


ประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการ


ปลัดกระทรวงกลาโหม


ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


อธิบดีกรมบัญชีกลาง


ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ -
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ทรงคุณวุฒิ

- กรรมการและเลขานุการ -เลขาธิการ กสทช.


- ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ-รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร


ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา