กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


ผลงานกองทุน

รายการ The YES SIR รู้ครับ...รับทราบค่ะ
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : บริษัท เซ้นต์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ : 6,776,500
ระยะเวลา : 365
วัตถุประสงค์ : โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
"รายการ The YES SIR รู้ครับ...รับทราบค่ะ"
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ประชาชาตระหนักรู้และตื่นตัว รวมถึงสร้างความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการรับสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และให้สามารถรับประโยชน์จากสื่อดังกล่าวอย่างมีวิจารณญาณ
โครงการก้าวที่กล้า Koateekla TV Program Project
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ : 6,286,500.00
ระยะเวลา : 365
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง ในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้พิการและคนทั่วไปได้นำไปปรับใช้เป็นแบบอย่าง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า และศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เสริมสร้างทัศนคติ และการยอมรับในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทั่วไปและผู้พิการในสังคมไทยให้เกิดขึ้นในวงกว้าง
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิตสื่อ ในการผลิตรายการเพื่อสร้างประโยชน์สู่สาธารณะให้มากยิ่งขึ้น
โครงการมหิดล แชนแนล คิดส์
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 10,247,925.00
ระยะเวลา : 12 เดือน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับชมรายการที่สร้างสรรค์ ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   
2. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้มีรายการที่ไว้ใจได้ในการเปิดให้เด็กและเยาวชนชมด้วยตนเอง หรือนำมาสอนประกอบในการเรียนการสอนวิชาความรู้ต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรการสื่อสาร การวิจัยและการพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี จากองค์ความรู้และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการประเภทการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน
 
โครงการหุ่นสายไทยใส่ใจผู้บริโภค
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : มูลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ : 2,046,800 บาท
ระยะเวลา : 210 วัน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ รู้เท่าทันโฆษณาชวนเชื่อและรู้จักการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิทธิของผู้บริโภค ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบ
3. เพื่อปลูกสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้รู้จักการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิดในการนำประโยชน์เทคโนโลยีที่มีอยู่ มาเพิ่มศักยภาพ ทั้งความรู้ ความสามารถ ทั้งมูลค่าให้กับตัวตนได้ตามแผนงานการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
4. เพื่อวิเคราะห์และเรียนรู้ ถอดบทเรียนสู่การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านกระบวนการ play + learning ที่นำสาระวิชาการมาผสมกับความบันเทิง จึงทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงสาระทางวิชาการได้อย่างแท้จริง
5. นำประเด็นพิษภัยที่เกิดขึ้นจริงในสังคมกับเด็กและเยาวชน มาแสดงให้ผู้ชมตระหนัก โดยสะท้อนเรื่องราวผ่านละครหุ่นและสื่อมัลติมีเดีย พร้อมทั้งเกมส์วิชาการ สนทนาวิเคราะห์ ถอดบทเรียน เพื่อให้เด็กและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ เรียนรู้ได้ง่าย นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิผล
โครงการ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ
ปีที่ได้รับทุน : 2558
หน่วยงาน : บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ : 12,500,000.00
ระยะเวลา : 12 เดือน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และตื่นตัวรวมถึงสร้างความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการรับสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และให้สามารถรับประโยชน์จากสื่อดังกล่าวอย่างมีวิจารณญาณ
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร

27 ตุลาคม 2563

กทปส. ผนึก นักวิชาการสื่อ ผุด 3 หลักคิดหนุนคนไทยรู้เท่าทันสื่อ

ข่าวสาร

26 ตุลาคม 2563

รายการไทยสปิริต 

ข่าวสาร

22 ตุลาคม 2563

รายการ Young@Heart Show: Celeb Talk