กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและประกาศ
มติ กสทช.

สรุปมติที่ประชุม กสทช. 16/2563
สรุปมติที่ประชุม กสทช. 14/2563
สรุปมติที่ประชุม กสทช. 12/2563
สรุปมติที่ประชุม กสทช. 10/2563
สรุปมติที่ประชุม กสทช. 6/2563 นัดพิเศษ
สรุปมติที่ประชุม กสทช. 5/2563
สรุปมติที่ประชุม กสทช. 3/2563
สรุปมติที่ประชุม กสทช. 1/2563