กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและประกาศ
พรบ. และแผนแม่บท

พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 3 (2562)
พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียง (2551)
พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2544)
แผนปฏิบัติการกองทุน ระยะ 4 ปี
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2566)
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562)
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563 - 2568)