กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและประกาศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
คู่มือการกรอกแบบคำขอออนไลน์
หนังสือมอบอำนาจ
ทบ 006 แบบรายงานตรวจสอบโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561
สัญญารับทุนฯ มาตรฐาน
ข้อมูลสถานพยาบาล
เกณฑ์การยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562