กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและประกาศ
ระเบียบหลักเกณฑ์การขอทุน

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน (ฉบับใหม่)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสหากรรมโทรทัศน์ดิจิตอล
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสหากรรมโทรทัศน์ดิจิตอล (ฉบับที่ 2)
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุน (2557-2559)
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน กสทช. (2558)
แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี (2555)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี ฉบับที่ 2 (2560)
เกณฑ์การยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 (ทุนต่อเนื่อง)
 |<  < 1 2  >  >|