กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ทุนประเภท 4 ทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์