กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 25 กันยายน 2563
ภาพบรรยากาศ show case ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ

ภาพบรรยากาศ show case ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโบทานิก้า (เขาใหญ่) อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
            โครงข่ายไร้สายระบุพิกัดอัจฉริยะเพื่อการติดตามเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและ SAR (Search and Rescue) หน่วยงาน: สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
           โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงข่ายสํารองฉุกเฉินไร้สายสําหรับพื้นที่ประสบภัย อาทิ ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ ประชาชนจะได้รับรายงานข้อมูลทางธรรมชาติที่จำเป็นจากอุปกรณ์ตรวจวัด (sensor) ในทุกพื้นที่ของประเทศได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ในการติดตามเฝ้าระวัง วางแผนป้องกัน ภัยพิบัติธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลจริงแบบ real time สื่อสารกันในรูปแบบคลื่นความถี่วิทยุย่านความถี่ VHF จึงไม่จำกัดโดยลักษณะภูมิศาสตร์ และรูปแบบที่แสดงก็เป็นแบบกราฟิกง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้งาน สำหรับด้านการค้นหาและช่วยเหลือ เพื่อให้หน่วยงานค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย (search and rescue) สามารถติดตามเฝ้าดูการทำงานของทีมงานได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่เพื่อประกอบการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์จริงอย่างทันท่วงที สามารถกำหนดขอบเขตหรือเส้นทางการช่วยของทีมได้แบบ real time สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์นั้น

119989921_4355010097906960_1412631385692923300_n-(1).png
120192807_4355011964573440_2494924080850993760_n.png
120221110_4355011277906842_6350733742629193006_n.png