กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 28 กันยายน 2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน OTT สำหรับการสื่อสารมวลชนในการปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (สดท.)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน OTT สำหรับการสื่อสารมวลชนในการปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (สดท.) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ และนำไปสู่การเพิ่มพูนทักษะความสามารถให้แก่บุคลากรในวิชาชีพ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ที่สนใจ เช่น สื่อมวลชน ภาควิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ส่วนราชการ และองค์กรเอกชน เข้ารับ “ โดยรับจำนวน 60 คน" CR: https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000098510