กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 28 กันยายน 2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาองค์ความรู้การปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาองค์ความรู้การปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"

120191355_4369753616432608_656162130358543841_o-(1).jpg