กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 1 ตุลาคม 2563
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อภารกิจการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูล


           ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อภารกิจการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูล เมืื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 6 กองทุนวิจัยและพัฒนา อาคารไอทาวเวอร์ โดยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส.
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อออกแบบ สร้างและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อปฏิบัติภารกิจการจัดเก็บและการส่งต่อข้อมูลเข้าสู่วงโคจร
2.เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการจัดเก็บและการส่งต่อข้อมูลด้วยดาวเทียมขนาดเล็ก ได้แก่ ระบบสื่อสารที่มีข้อจำกัดทางด้านกำลังส่ง ระยะเวลาที่ดาวเทียมโคจรผ่านตัวส่งสัญญาณ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านพลังงาน
3.เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ภาคพื้น จัดเก็บข้อมูลที่ได้ไว้ที่หน่วยความจำบนดาวเทียม และส่งต่อข้อมูลมาที่สถานีภาคพื้นเพื่อนำไปประมวลผล
4.เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
5.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านการเตรียมความพร้อมของประเทศ ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
6.เพื่อสามารถนำต้นแบบที่พัฒนามาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการป้องกันประเทศได้ในอนาคต
7.เพื่อวางรากฐานเทคโนโลยีทางด้านอวกาศของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอุสาหกรรมอวกาศ
8.เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอวกาศ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
 

120527781_4384922021582434_7350971317310832418_n-(1).png
120555909_4384923884915581_7719314026944561940_n.png
120365379_4384924701582166_7399282978389140289_n.png
120408362_4384923244915645_4560378313507249474_n.png