กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 17 มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน (เพิ่มเติม) โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) และ (ครั้งที่ 3) และ (ครั้งที่ 4)

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
- ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52(2)
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาตำแหน่งของวัตถุในอวกาศ

- ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52(2)
โครงการติดตามและประเมินผลการผลิตรายการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กทปส.)

- ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52(3)     
โครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการนำระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แทนบัตร) ไปใช้งาน (แทนบัตร Startup)