กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 19 เมษายน 2564
กทปส. ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5) โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจารเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1

 ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

            โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5) โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1) ดังต่อไปนี้
โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจารเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1