กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 23 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ดังต่อไปนี้

​ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52(1)
โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลรายการสำหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี)
http://btfp.nbtc.go.th/MoneyAllocation/type-2-1/2563/1335-(2).aspx

ประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5) ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52(3) 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้และต่อยอดในอุตสาหกรรมบริการ
http://btfp.nbtc.go.th/MoneyAllocation/type-2-1/2562/1335-(1).aspx