กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 8 มกราคม 2564
จากตัวเลขสถิติผู้ป่วยโควิด – 19 ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนต้องยกระดับมาตรการการควบคุมขั้นสูงสุดในพื้นที่หลายจังหวัด

จากตัวเลขสถิติผู้ป่วยโควิด – 19 ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนต้องยกระดับมาตรการการควบคุมขั้นสูงสุดในพื้นที่หลายจังหวัด

กทปส. เชื่อมั่นว่าสถานพยาบาลฯ ที่ได้รับการสนับสนุน ต่อสู้สถานการณ์ "ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จาก กทปส. จะสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ระบบหรืออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดูแลและรักษาผู้ป่วย ป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ ของโรคโควิด-19 รวมทั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลให้มีความสามารถในการรองรับการคัดกรอง การวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาโรคโควิด-19 เพื่อรองรับผู้ป่วยให้ทั่วถึง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. ในโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19
โดยนวัตกรรมที่โรงพยาบาลได้จัดทำขึ้น เช่น ห้องแรงดันลบ (NEGATIVE PRESSURE ROOM), หุ่นยนต์และแอปพลิเคชันคัดกรอง, ระบบ IoT เพื่อวัดสัญญาณชีพและสัญญาณสรีระวิทยาแบบทันทีพร้อมระบบ Telemedicine