กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 13 มกราคม 2564
รายการ คนสู้โรค TPBS โควิด-19 กับนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย

รายการ คนสู้โรค TPBS
โควิด-19 กับนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก กทปส. ในโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด -19