กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 19 มีนาคม 2564
กทปส. ร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้า “โครงการพัฒนาระบบประเมินการจำแนกผู้สูงอายุ เพื่อออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันผู้สูงอายุและ พัฒนาระบบ Smart EMS เพื่อเป็นระบบเตือนด้านความปลอดภัย

กทปส. ร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้า “โครงการพัฒนาระบบประเมินการจำแนกผู้สูงอายุ เพื่อออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันผู้สูงอายุและ พัฒนาระบบ Smart EMS เพื่อเป็นระบบเตือนด้านความปลอดภัยให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการและเจ้าหน้าที่กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เข้าร่วมรับฟัง
ทั้งนี้ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยนครพนม ในการพัฒนา Mobile Application และระบบ Smart EMS สำหรับเป็นระบบเตือนด้านความปลอดภัยของผู้สูงอายุ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ