กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 26 มีนาคม 2564
​กทปส. ฝากติดตามรับชม รายการใหม่ที่ลดช่องว่างระหว่าง คนทั่วไป และคนพิการ พร้อมการ "รู้เท่าทันสื่อ"


กทปส. ฝากติดตามรับชม รายการใหม่ที่ลดช่องว่างระหว่าง คนทั่วไป และคนพิการ พร้อมการ "รู้เท่าทันสื่อ"
เริ่ม เสาร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ออกอากาศทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ทาง ททบ. 5 

ซึ่งรายการดังกล่าวฯ เป็นผลการดำเนินงานในโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก กทปส. 

วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมตลอดถึงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และตระหนักสิทธิของตนเอง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป