กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 30 มีนาคม 2564
บรรยากาศ โครงการการฝึกอบรมการผลิต ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

บรรยากาศ โครงการการฝึกอบรมการผลิต ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก กทปส.
โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อโทรทัศน์ และผู้ที่เคยประกอบวิชาชีพด้านสื่อโทรทัศน์ และได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างจากสถานีโทรทัศน์และการปิดตัวลงของสถานีโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและกระบวนการผลิตในการนำเสนอเนื้อหาข่าวสาระหลายรูปแบบฯ โดยมีตัวแทนจากสื่อต่างๆ กลุ่มนักข่าวอิสระ และนักศึกษาเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Vic3 Bangkok