กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 9 เมษายน 2564
พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในพิธีรับมอบ รถยนต์และครุภัณฑ์ โครงการวิจัยระบบตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ฯ

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในพิธีรับมอบ รถยนต์และครุภัณฑ์ "โครงการวิจัยระบบตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้กำลังส่งต่ำ" โดย รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ และ รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของ กสทช. ต่อไป
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Cr. เพจ Suranaree University of Technology