กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 7 มิถุนายน 2564
ปิดฉาก “Digital Disruption" เสริมเขี้ยวเล็บโลกยุคดิจิตอลประมวลภาพ“โครงการพัฒนาองค์ความรู้การปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”
กทปส. ได้ให้ทุนสนับสนุน สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมให้กับบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ “โครงการพัฒนาองค์ความรู้การปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 60 ระยะเวลาในการอบรม 8 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ สามารถยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ตามให้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งทำให้ลูกค้าเก่ามีความสุข และเปิดโอกาสให้พบลูกค้าใหม่ได้ โดยเฉพาะ OTT หรือ Over-the-top (คือ การให้บริการใด ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้ให้บริการ OTT ไม่ได้ลงทุน หรือเป็นเจ้าของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเอง เช่น facebook Uber AirBnb)