กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 7 มิถุนายน 2564
"โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน"

เชิญชวนสถาบันการศึกษาร่วมเป็นแกนนำ "โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน"
เป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในสังคมไทย
👭🏻"มาร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับแกนนำแต่ละภูมิภาค ประโยชน์นี้เพื่อเรา เพื่อสังคม และเพื่ออนาคต"
สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
📍http://www.ymldp.com
📍https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform...