กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มูลนิธิสำรวจโลก
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   6,470,200.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ รองรับช่องทางสื่อที่จะเกิดขึ้นตามกรอบการทำงานของ กสทช.
2. เพื่อสนับสนุน ให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตรายการสาระความรู้ ด้านสื่อโทรทัศน์
3. เพื่อสร้างทักษะการผลิตรายการสาระความรู้ แก่บุคลากรด้านการผลิตรายการในระดับภูมิภาค ทั่วประเทศ
4. เพื่อสร้างแนวคิดจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ และการผลิตสื่อสื่อเพื่อการเรียนรู้
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้ม...


ชื่อผลงาน : รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (เด็กปฐมวัย) "มะลิจอมแก่น เดอะซีรีย์"

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน USO
งบประมาณ :   11,329,604.05
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ไปสู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปดำเนินการได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านต้นทุนการผลิต
2. เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผ...


ชื่อผลงาน : การผลิตรายการ "ฅน...หัวใจแกร่ง THE STRONGER

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   7,739,310.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1.  ข้อมูลในการประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจ ที่เหมาะสม แก่กลุ่มผู้พิการ ในแต่ละประเภท
2.  ข้อมูลด้าน การออกแบบ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ที่อำนวยความสะดวก  แก่การดำเนินชีวิตประจำวัน
3.  ข้อมูล การส่งเสริม โอกาส และการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4.  ข้อมูลการส่งเสริม  สนับสนุน และสวัสดิการ จากหน่วยงานภาครัฐ


ชื่อผลงาน : รายการลุยสยาม (รายการเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกวัย )

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   8,404,850.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อรายการที่สร้างสรรค์สู่สาธารณะ อันมีเนื้อหาสาระความรู้ที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และอัตลักษณ์วิถีความเป็นไทยในทุกรูปแบบ ให้ผู้บริโภคได้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสามารถต่อยอดพัฒนา หรือรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ได้
3. เพื่อสนับสนุนให้สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ มีรายการที่มีเน...


ชื่อผลงาน : ต้องรอด :โลกแห่งความจริง

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท เดียร์ 36 จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   4,294,712.50
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลเท่าเทียมกับคนปกติ
2. ใช้ช่องทางสื่อสาธารณะบนโครงข่ายของ กสทช. สำหรับเข้าถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิ่งอำนวยความสะดวก
3. เป็นการใช้สื่อและโครงข่าย กสทช. อย่างสร้างสรรค์ ตอบสนองนโยบายรัฐด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล
4. เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในด้านการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม ความเท่าเทียม และโอกาสการได้รับส...