กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารไร้สายในยุค 5G ภาคสอง เทคโนโลยี massive MIMO และ use case ด้านการระบุตำแหน่งความแม่นยำสูง

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   1,646,890.50
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1.  เพื่อศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในยุค 5G
2.  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุค 5G สำหรับประเทศไทย
3.  เพื่อรวมกลุ่มผู้สนใจ สร้างความตระหนักทั้งภาคนโยบาย ภาคการศึกษาและวิจัย และผู้ประกอบการสู่การรองรับเทคโนโลยีใหม่นี้ในอนาคตอันใกล้
4. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สนใจให้มีส่วนร่วมการจัดทํากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในระยะยาว สู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับวิศวกรในสาขาวิชาว...


ชื่อผลงาน : NBTC’s Best Page Award เพื่อ‘สร้าง-เสริมการรู้เท่าทันสารสนเทศ’

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   คณะบุคคล ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   2,436,100.00
ระยะเวลา :   300 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อผลักดันการ’สร้าง’และการ’เสพ’สื่อสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านการรู้เท่าสื่อ ด้วยกลยุทธ์การประกวด การให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์เชิงสังคม
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นทางเลือกแก่ประชาชนและเยาวชน
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ เพิ่มศักยภาพและเป็น actor ในสื่อสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ


ชื่อผลงาน : โครงการการพัฒนาต้นแบบ SMART Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   4,065,486.40
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

                   การพัฒนาต้นแบบ SMART Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop โดยจะมีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลัก ดังนี้
(1) พัฒนาระบบประมวลผลแบบจำลอง AquaCrop ประกอบด้วย การใช้งานและประมวลผลแบบจำลอง AquaCrop, การประมวลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม, การจัดรูปแบบและประมวลผลข้อมูลภาคสนาม และการควบรวม Drought Factor
(2) พัฒนาระบบการแสดงผลและการใช้งาน ซึ...


ชื่อผลงาน : โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดทำแบบจำลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior District (IIMSD) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรอง

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERDF)
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   4,367,800.00
ระยะเวลา :   240 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อศึกษาวิจัยแนวคิดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาเข้าสู่วิถีชีวิตในสังคมยุคเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่ประสบผลสำเร็จ ในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองในอนาคตให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล โดยผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตประจำวันและสามารถประกอบอาชีพโดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร


ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   9,461,052.62
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และตื่นตัวรวมถึงสร้างความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการรับสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และให้สามารถรับประโยชน์จากสื่อดังกล่าวอย่างมีวิจารณญาณ
3. เพื่อรณรงค์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อ
ขจัดปัญหาความไม่ใส่ใจของผู้บริโภคสื่อ
กระตุ้นความสนใจรับชมสื่อด...