กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปีที่ได้รับทุน :  2556
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   1,600,000 บาท
ระยะเวลา :   18 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์ปลายทาง (สถานีลูกข่าย) สำหรับตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความพี่ VHF และสามารถควบคุมจากระยะทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบสถานีควบคุม สำหรับเพื่อควบคุมการปรับค่า ต้นแบบระบบอุปกรณ์ปลายทาง (สถานีลูกข่าย) จากระยะทางไกล โดยสามารถควบคุมด้วย Smart Phone/Tablet ระบบปฏิบัติการ Android หรือควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบการสื่อสารเครือข่าย 3G หรือผ่าน ADSL / เพื่อพัฒนา ต้นแบบระบบสถานีควบคุม ที่สามารถฟังเสีย และแสดงภาพของต้นแบบระบบอุปกรณ์ปลายทาง (สถานีลูกข...


ชื่อผลงาน : โครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าว สะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์

ปีที่ได้รับทุน :  2556
หน่วยงาน :   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   2,327,000 บาท
ระยะเวลา :   12 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้นักข่าวโทรทัศน์ ช่างภาพข่าวโทรทัศน์ และ ช่างตัดต่อข่าว มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตข่าวในรูปแบบ นักข่าวสะพายเป้ (Backpacking Journalism) โดยให้ความสำคัญกับ ระเบียบวิธีการทำข่าว การสัมภาษณ์ การถ่ายทำ และ การตัดต่อ
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลาการข่าวในประเทศมีทักษะในการทำงานที่เคลื่อนไหวเร็ว และ คล่องตัว สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเทคโนโลยี และ เปิดโอกาสให้การทำงานข่าวโดยบุคคลคนเดียวมีคุณภาพทั้งในแง่งานข่าวและศิลปะการนำเสนอมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร...