กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : ใช่ก่อนแชร์...ชัวร์ก่อนชอบ

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   1,775,000.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน ให้ทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และสร้างแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
3. เพื่อสร้างกลไกลการมีส่วนรวมที่เป็นรูปธรรมในพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์


ชื่อผลงาน : โครงการระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังริมฝังแม่น้ำโขง

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   367,150.00
ระยะเวลา :   360 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำตลอดเวลาที่ออกแบบและสร้างจากภูมิปัญญาเกษตรกร ผสานเข้ากับหลักการทางวิศวกรรม
2 .เป็นอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนและสั่งการเปิดเครื่องเติมอากาศอัตโนมัติ
3. เพื่อทดแทนแรงงานที่คอยสังเกตพฤติกรรมของปลาในกระชังสังเกตการณ์ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
4. เป็นอุปกรณ์ ในการแจ้งเตือนคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
5. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถน้ำนำไปตรวจสอบและแจ้งเตือนคุณภาพน้ำตามแม่น้ำลำคลอง ทีมีน้ำเสียไหลลงแม่น้ำ


ชื่อผลงาน : โครงการเพิ่มทักษะรู้เท่าทันสื่อและสนับสนุนบทบาทเยาวชน (รักสันติ) เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   3,801,900.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาระบบการคิด การค้นหาคำตอบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แกนนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในเชิงวาทกรรมเล่าอ้างต่างๆ ที่สามารถนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต...


ชื่อผลงาน : รายการ The YES SIR รู้ครับ...รับทราบค่ะ

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท เซ้นต์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   6,776,500
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
"รายการ The YES SIR รู้ครับ...รับทราบค่ะ"
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ประชาชาตระหนักรู้และตื่นตัว รวมถึงสร้างความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการรับสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และให้สามารถรับประโยชน์จากสื่อดังกล่าวอย่างมีวิจารณญาณ...


ชื่อผลงาน : โครงการก้าวที่กล้า Koateekla TV Program Project

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   6,286,500.00
ระยะเวลา :   365

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง ในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้พิการและคนทั่วไปได้นำไปปรับใช้เป็นแบบอย่าง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า และศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เสริมสร้างทัศนคติ และการยอมรับในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทั่วไปและผู้พิการในสังคมไทยให้เกิดขึ้นในวงกว้าง
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันก...