กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปล(อ)ดหนี้วิถีปราชญ์

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   6,966,531.91
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการรับรู้ เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผู้ชมรายการ มีแนวทางหรือวิธีดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักปรัชญาพอเพียง
3. เพื่อให้เห็นต้นแบบ และวิธีการใช้แนวความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ และมีต้นแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้อง
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวหลักปร...


ชื่อผลงาน : รายการ ปันฝันปันยิ้ม

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท ปันฝัน2013 จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   4,921,452.90
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

ผลิตรายการ ปันฝันปันยิ้ม ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก อย่างน้อย 50 ตอน ต่อหนึ่งปี ในฐานะที่เป็นสื่อรายการโทรทัศน์ ทางรายการ ปันฝัน ปันยิ้ม เป็นสื่อกลางและเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยถ่ายทอดเรื่องราวการช่วยเหลือในสังคม ให้แก่ผู้ชมทางบ้าน ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม รายการ ปันฝัน ปันยิ้ม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยสามารถบอกต่อส่งเร...


ชื่อผลงาน : รายการสารคดี เพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัวคนไทย

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   8,402,710.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบของรายการสารคดี
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการสารคดีที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
3. เพื่อสร้างให้การผลิตรายการสารคดี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมาย
4. เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ ได้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านรายการสารคดี

 


ชื่อผลงาน : ผลิตรายการโทรทัศน์ "Wheel share"

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท โพสซิทีฟ ครีเอชั่น จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   5,118,345.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

ตอบสนองทิศทางยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ปี2560-2564 ตาทที่กำหนดเป็นพันธกิจ เป้าประสงค์ ตลอดจนแนวทางและมาตราการสื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการในสังคม เปลียนภาพลักษณ์ของคนพิการให้เป็นคนมีความสามารถ และเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม


ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสาระประโยชน์แก่ผู้สูงวัย“รายการ เก๋า ดิจิทัล 4.0”

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   8,498,864.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อผลิตรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ช่วยเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในรูปแบบสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และสามารถกระจายไปในวงกว้าง
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตื่นตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และช่วยปรับทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ ว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่า และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศ
3. เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพ...