กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการขยายผล NETPIE IoT Platform สู่ภาคอุตสาหกรรม

ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   9,999,769.55
ระยะเวลา :   36 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :   1. กิจกรรมดูแลและพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมให้กับแพลตฟอร์ม NETPIE เป็นการดูแลแพลตฟอร์มให้มีความพร้อมใช้และความน่าเชื่อถือ จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอกับรองรับการให้บริการผู้ใช้งานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและไม่หยุดชะงัก รวมทั้งพัฒนาไลบรารี่เพิ่มเติมเพื่อขยายฐานให้ครอบคลุมอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่เขียนด้วยภาษาต่างๆ ให้สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มได้มากขึ้น 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เป็นการจัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยี IoT และแพลตฟอร์ม NETPIE ให้กับนักเรียนนักศึกษา นักพัฒนาทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ให้สามารถพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ IoT ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ NETPIE เป็นฐานในการพัฒนา มีการจัดอบรมด้วยหลักสูตรประกาศนีบัตรที่ออกแบบเฉพาะสำหรับครูอาจารย์เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้าน IoT ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นในเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม IoT ผ่านการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และการประกวดนวัตกรรม ซึ่งในทุกกิจกรรมได้การตอบรับอย่างดียิ่งจากกลุ่มเป้าหมาย


ชื่อผลงาน : โครงการการสร้างความเข้าใจของคนพิการและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ :   4,888,059.60 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :   ส่งเสริมให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและสามารถใช้ประโยชน์ดิจิตอลทีวีได้ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลในการเปลี่ยนผ่าน และเกิดความรู้ ความเข้าใจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างเท่าเทียม


ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   มูลนิธิเด็ก
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   18,574,000 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :   ผลิตรายการเด็กให้เรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นไทย เข้าใจในวิถีชีวิตแบบไทยที่งดงาม ผูกพันและเชื่อมโยงกับธรรมชาติและชีวิตอื่นให้ซึมซับและก่อเกิดคุณธรรมและวิถีชีวิตที่ดีในแบบตนต่อ รวมถึงปลูกฝังเด็กๆ ในวัยเรียนรู้ให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติอันเป็นรากลึกที่จะทำให้รู้รักและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม


ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   13,087,000 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :   เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การค้นคว้าหาคำตอบให้กับเด็กปฐมวัย รวมถึงฝึกพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กผ่าน เพลง นิทานและงานศิลปะ พร้อมส่งเสริมความรู้ควบคู่กับความบันเทิงให้แก่เด็กและเยาวชน


ชื่อผลงาน : โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียงในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ (Near Real-time Captioning)

ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   12,411,144 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :   พัฒนาการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียงในช่วงเวลาเดียวหรือใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ (Near Real-time Captioning) ให้เกิดการกระตุ้นการดำเนินบริการคำบรรยายแทนเสียงอย่างเป็นรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป