กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโลโลยีดิจิทัล

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   7,095,760.15
ระยะเวลา :   360 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งรวบรวมเนื้อหาด้านการเรียนรู้ทั้งตามหลักสูตรการศึกษาและความรู้ทั่วไปในการเข้าถึงองค์ความรู้ในระบบได้หลากหลายช่องทาง มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การสร้างเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ การนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้
3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ด...


ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   2,728,928.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. การนำเอาเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม LoRaWAN มาปรับใช้กับฟาร์มหมูต้นแบบ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ชนิดต่างๆ เพื่อหาน้ำหนัก ความผิดปกติ ติดตามพฤติกรรมของหมูและพนักงานเลี้ยงหมู ตลอดจนสภาพแวดล้อมและระบบไฟฟ้า โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวและปริมาณการซื้อขายหมูบนหน้าเว็บออนไลน์อย่างถูกต้องแม่นยำ


ชื่อผลงาน : โครงการสำรวจทัศนคติและความต้องการของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายต่อการนำเสนอรายการโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   3,797,430.00
ระยะเวลา :   270 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและความต้องการของคนพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช
2. เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มอบแก่ กสทช เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกนโยบาย ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย
3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน กสทช ในการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต่อกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนพิการทางการได้ย...


ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (E-Learning) สำหรับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   19,399,100.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (E - Learning) เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. เพื่อดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (E - Learning) ให้กับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง สำหรับเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ให้
เกิดความเหมาะสมต่อไป
3. เพิ่มศักยภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการเข้าถึงความรู้ด้านพระพุทธศาสนาผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ต


ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   6,958,103.00
ระยะเวลา :   425 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สิทธิมนุษยชน รวมทั้งวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ และจริยธรรมสื่อ ให้แก่บุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
3. เพื...