กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการการวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่จากสถานีฐานวิทยุชุมชน และสถานีส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(PTEC)
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ :   10,076,687.63
ระยะเวลา :   730 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1 เพื่อให้พัฒนาวิธีการทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่อผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสุขภาพของมนุษย์ ที่เหมาะสมขึ้นใช้ในประเทศไทย โดยใช้แนวทางมาตรฐานการตรวจวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรคมนาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงาน กสทช. โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้อาทิ ICNIRP กทช.มท. 5001-2550
2 เพื่อให้หน่วยงาน กสทช. สามารถนำความรู้และข้อมูลการวัดที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองสถานีฐานวิทยุ โทรทัศน์ เพิ่มเติมจากด้านโทรคมนาคม...


ชื่อผลงาน : โครงการผลิตชุดความรู้สำหรับการสอนแพทย์ทางเลือก"วิถีมะเก่า ชาวล้านนา"

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   774,579.65
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกของชาวล้านนา
2. เพื่อผลิตชุดความรู้สำหรับการเรียนการสอนแพทย์ทางเลือก “วิถีมะเก่า ชาวล้านนา”
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกของชาวล้านนา


ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit และกิจกรรมฝึกอบรมครูสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็ก

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   4,634,170.00
ระยะเวลา :   630 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อสร้างและเพิ่มปริมาณชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยและเด็กเล็กที่ขาดแคลน
2. เพื่อเผยแพร่ฝึกอบรมให้ครูสามารถใช้ชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit ในระบบโรงเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวให้ความรู้เท่าทันสื่อ Info-Animation ในสื่อออนไลน์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าถึงและสามารถนำสื่อไปใช้ได้ด้วยตนเอง
4. เพื่อให้ครูและพ่อแม่เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร...


ชื่อผลงาน : แคมป์อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียน ละ นักศึกษาในจังหวัดกำแพงเชรและจังหวัดใกล้เคียง

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   2,444,950.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกำแพงเชรและจังหวัดใกล้เคียง


ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มูลนิธิสำรวจโลก
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   6,470,200.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ รองรับช่องทางสื่อที่จะเกิดขึ้นตามกรอบการทำงานของ กสทช.
2. เพื่อสนับสนุน ให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตรายการสาระความรู้ ด้านสื่อโทรทัศน์
3. เพื่อสร้างทักษะการผลิตรายการสาระความรู้ แก่บุคลากรด้านการผลิตรายการในระดับภูมิภาค ทั่วประเทศ
4. เพื่อสร้างแนวคิดจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ และการผลิตสื่อสื่อเพื่อการเรียนรู้
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้ม...