กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการเตือนภัยช้างผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปีที่ได้รับทุน :  2557
หน่วยงาน :   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   9,980,000 บาท
ระยะเวลา :   12 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อป้องกันภัยจากช้าง และความปลอดภัยของช้าง จากความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับช้าง
2. อนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองให้อยู่คู่กับแผ่นไทยต่อไป
3. ปกป้องรักษาพื้นป่า เพื่อให้มนุษย์กับช้างอยู่ร่วมกันได้
4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับช้างให้กับชาวบ้านที่ต้องขัดแย้งกับช้าง
5. เพื่อการพัฒนาทรัพยากรการสื่อสารและเทคโนโลยีการเตือนภัยจากช้างผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายูหรือผู้ด้อยโอกาสตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยเกี่ยวกับช้างที่ถูกต้องรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับช้าง 6. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 7. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารด้วยแสงสว่าง : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม การจัดทำร่างมาตรฐาน และสื่อ

ปีที่ได้รับทุน :  2557
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   5,155,480 บาท
ระยะเวลา :   14 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :   เพื่อพัฒนาบุคลากรจากการสำรวจ ศึกษา ติดตามเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการให้ความสว่าง ที่ประหยัดพลังงาน และการควบรวมกับการสื่อสารข้อมูลยุคใหม่สำหรับประเทศไทย และศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานเทคโนโลยีการส่องสว่างข้อมูล การประยุกต์ใช้งานและการออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันมีศักยภาพและมูลค่าสูง สู่การเตรียมความพร้อมบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อรวมกลุ่มผู้สนใจ สร้างความตระหนักทั้งภาคนโยบาย ภาคการศึกษาและวิจัย และผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการสู่การคุ้มครองผู้ผลิต ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานเทคโนโลยีใหม่นี้ในอนาคตอันใกล้พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือบุคลากรด้านการศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่ได้พัฒนาก่อนหน้าแล้วมาทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพัฒนาการของต่างประเทศทั้งการลงทุน ผลงานวิจัย สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การประยุกต์ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำผลที่ได้มาผลิตสื่อ หนังสือ หรือคู่มือเพื่อการเผยแพร่ออนไลน์สาธารณะ ทั้งด้านเทคนิคสําหรับภาคการศึกษา และอุตสาหกรรม ด้านความรู้พื้นฐานสําหรับผู้ใช้งานและผู้สนใจทั่วไป และการฝึกอบรม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนผู้สนใจให้มีส่วนร่วมการจัดทํากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกันในระยะยาวสู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับวิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย

ปีที่ได้รับทุน :  2557
หน่วยงาน :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   6,000,000 บาท
ระยะเวลา :   12 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :   เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับถ่ายทอดแก่กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ใหม่ตลอดจนเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงการทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลอัจฉริยะตัวเชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารไร้สายให้กับนักวิจัย นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ประชาชนผู้สนใจรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารองค์ความรู้ด้านสมองกลอัจฉริยะสำหรับการฝึกอบรมและการเรียนการสอนวิชาระบบสมองกลอัจฉริยะในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนรวมทั้งอุปกรณ์การทดลอง


ชื่อผลงาน : โครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าว สะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์

ปีที่ได้รับทุน :  2556
หน่วยงาน :   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   2,327,000 บาท
ระยะเวลา :   12 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อให้นักข่าวโทรทัศน์ ช่างภาพข่าวโทรทัศน์ และ ช่างตัดต่อข่าว มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตข่าวในรูปแบบ นักข่าวสะพายเป้ (Backpacking Journalism) โดยให้ความสำคัญกับ ระเบียบวิธีการทำข่าว การสัมภาษณ์ การถ่ายทำ และ การตัดต่อ
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลาการข่าวในประเทศมีทักษะในการทำงานที่เคลื่อนไหวเร็ว และ คล่องตัว สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเทคโนโลยี และ เปิดโอกาสให้การทำงานข่าวโดยบุคคลคนเดียวมีคุณภาพทั้งในแง่งานข่าวและศิลปะการนำเสนอมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงระบบการผลิตในรูปแบบใหม่ ให้กับกองบรรณาธิการ และ สำนักข่าว เพื่อการปรับตัวในการบริหารงานข่าว ให้สอดคล้อง กับ นวัตกรรมการผลิต เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพข่าวในประเทศไทย


ชื่อผลงาน : โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปีที่ได้รับทุน :  2556
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   1,600,000 บาท
ระยะเวลา :   18 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :   เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์ปลายทาง (สถานีลูกข่าย) สำหรับตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความพี่ VHF และสามารถควบคุมจากระยะทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบสถานีควบคุม สำหรับเพื่อควบคุมการปรับค่า ต้นแบบระบบอุปกรณ์ปลายทาง (สถานีลูกข่าย) จากระยะทางไกล โดยสามารถควบคุมด้วย Smart Phone/Tablet ระบบปฏิบัติการ Android หรือควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบการสื่อสารเครือข่าย 3G หรือผ่าน ADSL / เพื่อพัฒนา ต้นแบบระบบสถานีควบคุม ที่สามารถฟังเสีย และแสดงภาพของต้นแบบระบบอุปกรณ์ปลายทาง (สถานีลูกข่าย) จากระยะทางไกล โดยสามารถตรวจสอบด้วย Smart Phone/Tablet ระบบปฏิบัติการ Android หรือควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบการสื่อสารเครือข่าย 3G หรือผ่าน ADSL