กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ
ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ทุนประเภท :  รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   12,500,000.00
ระยะเวลา :   12 เดือน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และตื่นตัวรวมถึงสร้างความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการรับสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และให้สามารถรับประโยชน์จากสื่อดังกล่าวอย่างมีวิจารณญาณ
 


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ - โครงการ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ