กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
รายการ The YES SIR รู้ครับ...รับทราบค่ะ
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท เซ้นต์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
ทุนประเภท :  รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   6,776,500
ระยะเวลา :   365

วัตถุประสงค์ :   โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
"รายการ The YES SIR รู้ครับ...รับทราบค่ะ"
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ประชาชาตระหนักรู้และตื่นตัว รวมถึงสร้างความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการรับสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และให้สามารถรับประโยชน์จากสื่อดังกล่าวอย่างมีวิจารณญาณ


ดาวน์โหลดผลงาน
THE YES SIR รู้ครับ...รับทราบค่ะ
สรุปลิงค์การออกอากาศ รายการ THE YES SIR



 EP 1 ตอน “ทำไมต้องรู้เท่าทันสื่อ”



 EP 2 ตอน “อยากสวยจนได้เรื่อง”



 EP 3 ตอน “ ทำบุญผิดคน ”



 EP 4 ตอน “ โอนแล้วเงียบตามจับเรียบนะคะ”



 EP 5 ตอน “ วิถี Gamer ”



 EP 6 ตอน“ ฝากเลี้ยง ”



 EP 7 ตอน “ อ้าว ไม่ตรงปกนี่นา ”