กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการก้าวที่กล้า Koateekla TV Program Project
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
ทุนประเภท :  รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   6,286,500.00
ระยะเวลา :   365

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง ในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้พิการและคนทั่วไปได้นำไปปรับใช้เป็นแบบอย่าง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า และศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เสริมสร้างทัศนคติ และการยอมรับในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทั่วไปและผู้พิการในสังคมไทยให้เกิดขึ้นในวงกว้าง
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิตสื่อ ในการผลิตรายการเพื่อสร้างประโยชน์สู่สาธารณะให้มากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก ก บทโทรทัศน์รายการก้าวที่กล้า
ภาคผนวก ข หนังสือยืนยันลิขสิทธิ์และจดหมายขออนุญาตในการถ่ายทำ
ภาคผนวก ค หนังสือรับรองเนื้อหารายการก้าวที่กล้า
ภาคผนวก ง หนังสือยืนยันการออกอากาศรายการก้าวที่กล้า

 นักแสดงละคร Blind Theatre



 ก้าวสู่ฝันนักเทเบิลเทนนิสระดับโลก



 คนพลังบวก สร้างความสุข



 นักสื่อสารเพื่อคนพิการ



 นายหนังตะลุง ผู้สร้างเงาในโลกมืด



 ยอดตำรวจหัวใจเพชร



 แรงบันดาลใจสู่ฝัน นิสิตวิศวกรรมศาสตร์