กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการมหิดล แชนแนล คิดส์
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   10,247,925.00
ระยะเวลา :   12 เดือน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับชมรายการที่สร้างสรรค์ ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   
2. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้มีรายการที่ไว้ใจได้ในการเปิดให้เด็กและเยาวชนชมด้วยตนเอง หรือนำมาสอนประกอบในการเรียนการสอนวิชาความรู้ต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรการสื่อสาร การวิจัยและการพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี จากองค์ความรู้และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการประเภทการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน
 

Capture2-(1).JPG
Capture.JPG

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงาน Mahidol Kids ฉบับสมบูรณ์


คลิปวิดิโอ