กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
NBTC’s Best Page Award เพื่อ‘สร้าง-เสริมการรู้เท่าทันสารสนเทศ’
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   คณะบุคคล ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   2,436,100.00
ระยะเวลา :   300 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อผลักดันการ’สร้าง’และการ’เสพ’สื่อสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านการรู้เท่าสื่อ ด้วยกลยุทธ์การประกวด การให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์เชิงสังคม
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นทางเลือกแก่ประชาชนและเยาวชน
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ เพิ่มศักยภาพและเป็น actor ในสื่อสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์