กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารไร้สายในยุค 5G ภาคสอง เทคโนโลยี massive MIMO และ use case ด้านการระบุตำแหน่งความแม่นยำสูง
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทุนประเภท :  พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   1,646,890.50
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1.  เพื่อศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในยุค 5G
2.  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุค 5G สำหรับประเทศไทย
3.  เพื่อรวมกลุ่มผู้สนใจ สร้างความตระหนักทั้งภาคนโยบาย ภาคการศึกษาและวิจัย และผู้ประกอบการสู่การรองรับเทคโนโลยีใหม่นี้ในอนาคตอันใกล้
4. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สนใจให้มีส่วนร่วมการจัดทํากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในระยะยาว สู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับวิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

30-09-63_201002_1-(1).jpg
30-09-63_201002_10.jpg
30-09-63_201002_11.jpg
30-09-63_201002_2-(1).jpg
30-09-63_201002_3.jpg
30-09-63_201002_4.jpg
30-09-63_201002_5.jpg
30-09-63_201002_6.jpg
30-09-63_201002_7.jpg
30-09-63_201002_8.jpg
30-09-63_201002_9.jpg
5G-final-a-05-(1).png

ดาวน์โหลดผลงาน
30-09-63_201002_1.jpg
30-09-63_201002_10-(1).jpg
30-09-63_201002_11-(1).jpg
30-09-63_201002_2.jpg
30-09-63_201002_3-(1).jpg
30-09-63_201002_4-(1).jpg
30-09-63_201002_5-(1).jpg
30-09-63_201002_6-(1).jpg
30-09-63_201002_7-(1).jpg
30-09-63_201002_8-(1).jpg
30-09-63_201002_9-(1).jpg
5G-final-a-05.png
รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานการจัดอบรม
หนังสือคู่มือความรู้ 5G และ use case