กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการการพัฒนาต้นแบบ SMART Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   4,065,486.40
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
                   การพัฒนาต้นแบบ SMART Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop โดยจะมีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลัก ดังนี้
(1) พัฒนาระบบประมวลผลแบบจำลอง AquaCrop ประกอบด้วย การใช้งานและประมวลผลแบบจำลอง AquaCrop, การประมวลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม, การจัดรูปแบบและประมวลผลข้อมูลภาคสนาม และการควบรวม Drought Factor
(2) พัฒนาระบบการแสดงผลและการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย
      (ก) พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อแสดงข้อมูลแนะนำช่วงเวลาวันเพาะปลูกที่เหมาะสมแก่เกษตรกร และใช้ในการติดตามและพิจารณาลักษณะการเจริญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตข้าวที่จะได้ โดยสามารถแสดงผลหรือบันทึกข้อมูลจากระบบผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G/4G)
      (ข) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยสามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลลัพธ์การคำนวณจากระบบประมวลผลแบบจำลอง AquaCrop เช่น จำนวนผลผลิตข้าวทั้งประเทศหรือรายจังหวัด เป็นต้น
 


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทความต้นแบบSMAT Agriculture Plaform
RiceSap_manual.pdf
Web_manual.pdf