กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดทำแบบจำลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior District (IIMSD) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรอง
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERDF)
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   4,367,800.00
ระยะเวลา :   240 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อศึกษาวิจัยแนวคิดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาเข้าสู่วิถีชีวิตในสังคมยุคเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่ประสบผลสำเร็จ ในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองในอนาคตให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล โดยผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตประจำวันและสามารถประกอบอาชีพโดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์