กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ่าน
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   5,163,573.49
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชนทั้งด้านคุณภาพของการชมและคุณภาพของเนื้อหาทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

2. เพื่อศึกษาความต้องการในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

3.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

4.   เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

5.   เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานฉบบสมบรณ-(Digital-TV)1.jpg
รายงานฉบบสมบรณ-(Digital-TV).jpg

ดาวน์โหลดผลงาน
ปก-คำนำ-สารบญ-(Digital-TV).pdf
รายงานฉบบสมบรณ-(Digital-TV).pdf
ภาคผนวกอน-ๆ.pdf