กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
การผลิตรายการ "ฅน...หัวใจแกร่ง THE STRONGER
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด
ทุนประเภท :  USO
งบประมาณ :   7,739,310.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1.  ข้อมูลในการประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจ ที่เหมาะสม แก่กลุ่มผู้พิการ ในแต่ละประเภท
2.  ข้อมูลด้าน การออกแบบ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ที่อำนวยความสะดวก  แก่การดำเนินชีวิตประจำวัน
3.  ข้อมูล การส่งเสริม โอกาส และการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4.  ข้อมูลการส่งเสริม  สนับสนุน และสวัสดิการ จากหน่วยงานภาครัฐ


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์