กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (เด็กปฐมวัย) "มะลิจอมแก่น เดอะซีรีย์"
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
ทุนประเภท :  USO
งบประมาณ :   11,329,604.05
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ไปสู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปดำเนินการได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านต้นทุนการผลิต
2. เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชมเพิ่มมากขึ้น โดยที่ทางช่องไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ
4. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านต่างๆ อาทิเช่น จิตใจ ร่างกาย อารมณ์ วินัย คุณธรรมและประเพณ๊ เป็นต้น ผ่านรายการจำนวน 80 ตอน