กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
ต้องรอด :โลกแห่งความจริง
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท เดียร์ 36 จำกัด
ทุนประเภท :  USO
งบประมาณ :   4,294,712.50
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลเท่าเทียมกับคนปกติ
2. ใช้ช่องทางสื่อสาธารณะบนโครงข่ายของ กสทช. สำหรับเข้าถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิ่งอำนวยความสะดวก
3. เป็นการใช้สื่อและโครงข่าย กสทช. อย่างสร้างสรรค์ ตอบสนองนโยบายรัฐด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล
4. เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในด้านการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม ความเท่าเทียม และโอกาสการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก