กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
รายการลุยสยาม (รายการเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกวัย )
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
ทุนประเภท :  USO
งบประมาณ :   8,404,850.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อรายการที่สร้างสรรค์สู่สาธารณะ อันมีเนื้อหาสาระความรู้ที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และอัตลักษณ์วิถีความเป็นไทยในทุกรูปแบบ ให้ผู้บริโภคได้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสามารถต่อยอดพัฒนา หรือรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ได้
3. เพื่อสนับสนุนให้สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ มีรายการที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชม โดยที่ทางช่องไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต
4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน และความรับผิดชอบในการผลิตสื่อคุณภาพสู่สาธารณะ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภค และการพัฒนาสังคมประเทศในระยะยาว


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์