กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit และกิจกรรมฝึกอบรมครูสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็ก
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทุนประเภท :  รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   4,634,170.00
ระยะเวลา :   630 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสร้างและเพิ่มปริมาณชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยและเด็กเล็กที่ขาดแคลน
2. เพื่อเผยแพร่ฝึกอบรมให้ครูสามารถใช้ชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit ในระบบโรงเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวให้ความรู้เท่าทันสื่อ Info-Animation ในสื่อออนไลน์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าถึงและสามารถนำสื่อไปใช้ได้ด้วยตนเอง
4. เพื่อให้ครูและพ่อแม่เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในช่วงปฐมวัยและเด็กเล็กมากขึ้น


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ Media Literacy Kit