กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการผลิตชุดความรู้สำหรับการสอนแพทย์ทางเลือก"วิถีมะเก่า ชาวล้านนา"
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนประเภท :  USO
งบประมาณ :   774,579.65
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกของชาวล้านนา
2. เพื่อผลิตชุดความรู้สำหรับการเรียนการสอนแพทย์ทางเลือก “วิถีมะเก่า ชาวล้านนา”
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกของชาวล้านนา

MG-01-บญ-อปนนท-ทานวดลนมาน-18-ทา-01.jpg
MG-02-บญ-อปนนท-ทานวดลนมาน-18-ทา-02.jpg
MG-03-บญ-อปนนท-นำคลอโรฟลดสมนไพร.jpg
MG-04-อนสม-สทธตน-การนวดตอกเสน-7-ทา-01.jpg
MG-05-อนสม-สทธตน-การนวดตอกเสน-7-ทา-02.jpg
MG-06-อนสม-สทธตน-ลกประคบสมนไพร-ออป.jpg
MG-07-สพฒน-สายยด-การเขาเฝอกไมไผ.jpg
MG-08-สพฒน-สายยด-นำมนไพลแกแผลกดทบ.jpg
MG-09-แกว-ใจยน-ยาตมสมนไพรรกษาเบาหวาน.jpg
MG-10-แกว-ใจยน-ไมนวดกดเสน.jpg
MG-11-อนปน-ทาคำสม-การยำขาง.jpg
MG-12-อนปน-ทาคำสม-นำกลนสมนไพรตะไครหอม.jpg
MG-13-สวสด-คณชมภ-สมนไพรแกโรคเกาท.jpg
MG-14-สวสด-คณชมภ-แกงแคสมนไพรขาหม.jpg
MG-15-สวสด-คณชมภ-ลาบปลาสมนไพร.jpg

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์