กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการการวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่จากสถานีฐานวิทยุชุมชน และสถานีส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(PTEC)
ทุนประเภท :  คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ :   10,076,687.63
ระยะเวลา :   730 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1 เพื่อให้พัฒนาวิธีการทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่อผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสุขภาพของมนุษย์ ที่เหมาะสมขึ้นใช้ในประเทศไทย โดยใช้แนวทางมาตรฐานการตรวจวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรคมนาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงาน กสทช. โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้อาทิ ICNIRP กทช.มท. 5001-2550
2 เพื่อให้หน่วยงาน กสทช. สามารถนำความรู้และข้อมูลการวัดที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองสถานีฐานวิทยุ โทรทัศน์ เพิ่มเติมจากด้านโทรคมนาคม ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐาน กสทช. เพื่อใช้ประกอบในการออกนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
3 เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในบริเวณติดตั้งสถานีฐานวิทยุ โทรทัศน์ กับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์ ตามมาตรฐาน International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) สำหรับผู้อาศัยงานในบริเวณใกล้กับเสาส่งสัญญาณ และตามข้อกำหนดของกฏหมายโทรคมนาคมซึ่งประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
4  เพื่อนำผลการวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้  ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ออกแบบระบบการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์  ในกรณี ระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกินขีดจำกัดตามมาตรฐาน ICNIRP และมาตรฐาน กทช.มท.5001-2548
5 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไว้สำแดงต่อผู้บริโภค ที่อาศัยหรือปฏิบัติงานในบริเวณที่ติดตั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ และเพื่อพิสูจญ์ทราบระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณติดตั้งสถานีฐานวิทยุ โทรทัศน์ ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์
เอกสารหลักสูตรอบรม EMF
ขั้นตอนการตรวจวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม
รายงานการดำเนินการตรวจวัดสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์-ทั่วประเทศจำนวน-101-สถานี