กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
ทุนประเภท :  พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   3,461,672.65
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาผู้เชียวชาญ (digital transformation expert) จากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และเพิ่มทักษะการสื่อสาร เพื่อการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบเผยแพร่องค์ความรู้ ที่สามารถบริหารจัดการได้ และสามารถตอบสนองการใช้งานได้ในระยะยาว ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในแบบออนไลน์จากที่ใดก็ได้
3. เพื่อผลิตเนื้อหาหรือองค์ความรู้ด้าน digital transformation อย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุไว้ในระบบเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์