กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
แคมป์อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียน ละ นักศึกษาในจังหวัดกำแพงเชรและจังหวัดใกล้เคียง
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทุนประเภท :  พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   2,444,950.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกำแพงเชรและจังหวัดใกล้เคียง


ดาวน์โหลดผลงาน
ปกรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 แผนการดำเนินกิจกรรม
บทที่ 4 ผลการจัดกิจกรรม
บทที่ 5 ผลการประเมินกิจกรรม
ภาคผนวก ก หลักสูตร
ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการอบรม
ภาคผนวก ค กิจกรรม กพ
ภาคผนวก ง กิจกรรม ตาก
ภาคผนวก จ กิจกรรม พิษณุโลก
ภาคผนวก ฉ กิจกรรม สุโขทัย
ภาคผนวก ช กิจกรรม นครสวรรค์
ภาคผนวก ซ MOU