กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการหุ่นสายไทยใส่ใจผู้บริโภค
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   มูลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม
ทุนประเภท :  รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   2,046,800 บาท
ระยะเวลา :   210 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ รู้เท่าทันโฆษณาชวนเชื่อและรู้จักการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิทธิของผู้บริโภค ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบ
3. เพื่อปลูกสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้รู้จักการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิดในการนำประโยชน์เทคโนโลยีที่มีอยู่ มาเพิ่มศักยภาพ ทั้งความรู้ ความสามารถ ทั้งมูลค่าให้กับตัวตนได้ตามแผนงานการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
4. เพื่อวิเคราะห์และเรียนรู้ ถอดบทเรียนสู่การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านกระบวนการ play + learning ที่นำสาระวิชาการมาผสมกับความบันเทิง จึงทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงสาระทางวิชาการได้อย่างแท้จริง
5. นำประเด็นพิษภัยที่เกิดขึ้นจริงในสังคมกับเด็กและเยาวชน มาแสดงให้ผู้ชมตระหนัก โดยสะท้อนเรื่องราวผ่านละครหุ่นและสื่อมัลติมีเดีย พร้อมทั้งเกมส์วิชาการ สนทนาวิเคราะห์ ถอดบทเรียน เพื่อให้เด็กและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ เรียนรู้ได้ง่าย นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิผล


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการหุ่นสายไทย ใส่ใจผู้บริโภค ปี 2 1