กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
สารคดี...ย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ธิงค์กิ้ง เธิร์ด จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   18,452,685.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมุสลิม(สายกลาง) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน ลดความขัดแย้งและความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างทุกศาสนาของประชาชน ชุมชนและสังคมในพื้นที่ภายใต้หลักการเอกภาพบนความหลากหลาย แตกต่างแต่ไม่แตกแยก
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสื่อ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน และสังคมประเทศ

Screen-Shot-2564-06-23-at-13-49-08.png
Screen-Shot-2564-06-23-at-13-49-43.png
Screen-Shot-2564-06-23-at-13-50-16.png
Screen-Shot-2564-06-23-at-13-50-51.png
Screen-Shot-2564-06-23-at-13-51-33.png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์