กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

คณะกรรมการบริหาร กองทุนปี 2563

ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

ประธาน กสทช.​,​ ประธานกรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายมนัส แจ่มเวหา

อธิบดีกรมบัญชีกลาง, กรรมการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อกระจายเสียง, กรรมการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

รองศาสตราจารย์ ดร. พนา ทองมีอาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อโทรทัศน์, กรรมการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงหรือในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการให้บริการในด้านโทรคมนาคมแก่ผู้ด้อยโอกาส, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายนันทพล กาญจนวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, กรรมการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายต่อพงศ์ เสลานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, กรรมการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ฝ่ายเลขานุการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช., กรรมการ/เลขานุการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :